Dopustili se radní přestupku a budou platit?

Jak jsme již informovali, radní města Mělníka s jednou čestnou výjimkou místostarosty Milana Schweigstilla nepodali podle pražské MF Dnes včas přiznání stanovené zákonem o střetu zájmů. K čemu se mají radní každý rok přiznávat? A jaký postih jim hrozí?

Přiznání se dle zákona podává za předhozí rok, a to do 30.6. průběžného roku. Na jeho podání tak měli radní 6 měsíců, pravděpodobně je však nikdo v dostatečném předstihu neinformoval. Selhání tedy leží nejen na radních, ale také na úřadu samotném. Osobou odpovědnou za registr přiznání je na obcích dle zákona tajemník. Právě tím, že radní přiznání nepodali včas, došlo ke spáchání přestupku. Odpovědnosti se mohou ještě vyhnout tím, že přiznání doručí v dodatečné lhůtě, ta by však měla být max. 30 dnů, tedy do konce července.

Co se přiznává?

Oznámení o činnostech

   (1)  Veřejný  funkcionář  je  povinen  přesně, úplně a pravdivě písemně

   oznámit, že

   a)  podniká  nebo  provozuje  jinou  samostatnou  výdělečnou činnost, a

   předmět, způsob a místo výkonu podnikání nebo této činnosti,

   b)   je   společníkem   nebo   členem   právnické   osoby,  provozující

   podnikatelskou  činnost  (dále  jen "podnikající právnická osoba"), a o

   jakou  podnikající  právnickou  osobu  jde (obchodní firma nebo název a

   sídlo),

   c)  je  statutárním  orgánem  nebo  členem  statutárního orgánu, členem

   řídícího,  dozorčího  nebo  kontrolního  orgánu  podnikající  právnické

   osoby,  a o jakou podnikající právnickou osobu jde (obchodní firma nebo

   název a sídlo),

   d)  vykonává  činnost  v  pracovněprávním  nebo obdobném vztahu nebo ve

   služebním  poměru,  nejde-li  o  vztah  nebo  poměr, v němž působí jako

   veřejný funkcionář.

   (2)  Oznámení  podle  odstavce  1  je veřejný funkcionář povinen učinit

   nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

   § 10

   Oznámení o majetku

   (1)  Veřejný  funkcionář  je  povinen  přesně, úplně a pravdivě písemně

   oznámit, že v průběhu výkonu funkce nabyl

   a)  vlastnická  nebo  jiná  věcná  práva  k  nemovitostem,  včetně ceny

   nemovitosti  nebo  ceny  jiného  věcného  práva, za niž nemovitost nebo

   právo nabyl, a způsobu jejich nabytí,

   b)  vlastnická  práva  k  věcem movitým, jiná práva nebo jiné majetkové

   hodnoty, včetně způsobu nabytí věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty,

   pokud souhrnná cena věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, nabytých

   v  průběhu  kalendářního  roku  přesáhla  částku  500 000 Kč; do tohoto

   souhrnu  se  nezapočítávají  věci,  práva  nebo jiné majetkové hodnoty,

   jejichž cena je nižší než 25 000 Kč,

   c)  cenné  papíry  nebo  práva s nimi spojená podle zvláštního právního

   předpisu^6),  pokud  celková  výše kupní ceny cenných papírů od jednoho

   emitenta  nebo  práv s nimi spojených v době nabytí přesahuje částku 50

   000 Kč anebo částku 100 000 Kč v případě více emitentů,

   d) jiný podíl v obchodní společnosti, než je uveden v písmenu c), pokud

   hodnota  tohoto  podílu přesahuje částku 50 000 Kč anebo částku 100 000

   Kč, jde-li o podíly u více obchodních společností.

   (2)  Oznámení  podle  odstavce  1  je veřejný funkcionář povinen učinit

   nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

   § 11

   Oznámení o příjmech, darech a závazcích

   (1)  Veřejný  funkcionář  je  povinen  přesně, úplně a pravdivě písemně

   oznámit, že

   a)  během  výkonu  funkce  získal  jakékoliv  peněžité příjmy nebo jiné

   majetkové  výhody, zejména dary, s výjimkou darů uvedených v oznámení o

   majetku podle § 10, odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné

   výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v

   podnikajících právnických osobách (dále jen "příjmy nebo jiné majetkové

   výhody"),  pokud  souhrnná  výše  příjmů  nebo jiných majetkových výhod

   přesáhne  v  kalendářním roce 100 000 Kč; za peněžitý příjem nebo jinou

   majetkovou  výhodu se pro tento účel nepovažují plat, odměna nebo další

   náležitosti,  na  které  má  veřejný  funkcionář  nárok v souvislosti s

   výkonem funkce podle zvláštních právních předpisů^7); do tohoto souhrnu

   se nezapočítávají dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč,

   b)  má  nesplacené  finanční  závazky,  zejména půjčky, úvěry, nájemné,

   závazky  ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud

   souhrnná  výše  závazků  přesáhla  k 31. prosinci kalendářního roku, za

   nějž se oznámení podává, částku 100 000 Kč.

   (2)  Veřejný  funkcionář je povinen v oznámení uvést výši, druh a zdroj

   každého  příjmu  podle  odstavce 1 písm. a) a výši a druh závazku podle

   odstavce 1 písm. b), včetně toho, vůči komu takový závazek má. Oznámení

   činí   veřejný   funkcionář  nejpozději  do  30.  června  následujícího

   kalendářního roku.

   § 12

   (1)  Oznámení  podle § 9 až 11 a podle odstavce 2 je veřejný funkcionář

   povinen činit ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu

   funkce.  V  případě,  že  veřejný  funkcionář  ukončil výkon funkce, je

   povinen  učinit  oznámení podle § 9 až 11 a podle odstavce 2 nejpozději

   do  30  dnů  ode  dne  jeho  ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení

   výkonu funkce.

   (2) Jestliže v průběhu kalendářního roku nedošlo ke skutečnostem, které

   jsou  uvedeny  v  § 9 až 11, je veřejný funkcionář povinen učinit o tom

   oznámení nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

   (3)  Za písemné oznámení se považuje též oznámení podané v elektronické

   podobě   prostřednictvím   veřejné  datové  sítě,  podepsané  uznávaným

   elektronickým podpisem^8).

   (4)  Oznámení  podle  §  9  až  11  a  podle  odstavce 2 podává veřejný

   funkcionář evidenčnímu orgánu (§ 14 odst. 1).

   (5)  Oznámení  se podává na formuláři, jehož strukturu a formát stanoví

   Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou.

Jaké sankce radním hrozí?

PŘESTUPKY

   § 23

   (1) Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který

   a) nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8,

   b)  nedodržel  lhůtu  k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej

   ani v dodatečné lhůtě,

   c)  uvedl  zjevně  nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení

   podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2,

   d)  vykonával  funkci  nebo  činnost,  kterou  tento zákon stanoví jako

   neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.

   (2) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

   a)  používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu

   než  ke  zjištění  případného  střetu zájmů při výkonu funkce veřejného

   funkcionáře podle § 13 odst. 7,

   b)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o

   nichž  se  dozvěděla  z  údajů  evidovaných v registru, nebo o osobách,

   které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti

   nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

   c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k

   nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

   § 24

   Za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

   § 25

   (1)  Při  stanovení  výše  pokuty  se  přihlíží k závažnosti přestupku,

   zejména ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho

   následků,  době  trvání  protiprávního jednání a ke skutečnosti, zda se

   odpovědná   osoba  přičinila  o  odstranění  nebo  zmírnění  škodlivých

   následků.

   (2)  Přestupky  podle  §  23  odst. 1 projednává v přenesené působnosti

   obecní  úřad  obce  s rozšířenou působností, v jejímž územním obvodu má

   veřejný   funkcionář  trvalý  pobyt.  Přestupky  podle  §  23  odst.  2

   projednává Úřad pro ochranu osobních údajů. V řízení se postupuje podle

   zákona  o  přestupcích^10)  s  výjimkou  §  84 až 87, pokud tento zákon

   nestanoví jinak.

   (3)  Pokuty  uložené  za  přestupky  podle § 23 odst. 1 vybírá a vymáhá

   orgán,  který je uložil; příjem z pokut je příjmem rozpočtu obce, jejíž

   orgán  pokutu  uložil. Příjem z pokut uložených za přestupky podle § 23

   odst. 2 je příjmem státního rozpočtu.

   (4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení

   nabylo právní moci.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz