Politici Mělnicka

Mělník

Starosta MVDr. Ctirad Mikeš

e-mail: c.mikes@melnik.cz

telefon: 315 635 101

mobilní telefon: 725 022 779

politická příslušnost: ČSSD

Místostarosta Mgr. Miroslav Neumann

e-mail: m.neumann@melnik.cz

telefon: 315 635 101

mobilní telefon: nenalezeno

politická příslušnost: ODS

Neratovice

Starosta Mgr. Lenka Mrzílková

e-mail: lenka.mrzilkova@neratovice.cz

telefon: 315 650 300

mobilní telefon: 602 334 455

politická příslušnost: Neratovice-jinak (krajské volby TOP09+STAN)

Místostarosta Ing. Tomáš Hrodek

e-mail: tomas.hrodek@neratovice.cz

telefon: 315 684 069

mobilní telefon: 724 279 115

politická příslušnost: ODS

Kralupy nad Vltavou

Starosta Petr Holeček

e-mail: petr.holecek@mestokralupy.cz

telefon: 315 739 854

mobilní telefon: neuvádí

politická příslušnost: TOP09+STAN

Místostarosta Libor Lesák

e-mail: libor.lesak@mestokralupy.cz

telefon: 315 739 854

mobilní telefon: neuvádí

politická příslušnost: ODS

Místostarosta Ing. Marek Czechmann

e-mail: marek.czechmann@mestokralupy.cz

telefon: 315 739 854

mobilní telefon: neuvádí

politická příslušnost: TOP09 + STAN

 

 

Pravomoci starostů a místostarostů dané zákonem:

Starosta (místostarosta zastupuje starostu)
§ 103

(1) Starosta zastupuje obec navenek.

(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce.

(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

(4) Starosta

a) 
odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok (§ 42),

b) 
plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů,33) pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,

c) 
může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,

d) 
může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

e) 
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,34)

f) 
zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,

g) 
rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,

h) 
plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,

i) 
plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

(5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.

(6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.


§ 104

(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1).

(2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

§ 105

Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).

§ 106

(1) V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní obvod obce s rozšířenou působností.

(2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce stojí na základě ustanovení zvláštního zákona starosta.

§ 107

(1) Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce 

a) 
zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,

b) 
vykonává pravomoci podle § 102 odst. 2 písm. a), b), e), h), i), l), § 102 odst. 3 a § 103 odst. 4 s výjimkou provádění rozpočtových opatření,

c) 
přijímá prohlášení o uzavření manželství.34a)

(2) Jestliže zastupitelstvo obce nezvolí na svém ustavujícím zasedání starostu, vykonává dosavadní starosta, je-li členem zastupitelstva, pravomoc podle odstavce 1. Není-li dosavadní starosta členem zastupitelstva obce, pověří zastupitelstvo obce výkonem této pravomoci některého ze svých členů.

(3) Jestliže nově zvolené zastupitelstvo obce nezvolí starostu do 6 měsíců ode dne ustavujícího zasedání, postupuje se podle § 98.


§ 108

(1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

(2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu.


end is near

Kontakt

iSoutok.cz